Mengenai Projek Pengkomputeraan 1:1 Dalam Sekolah-Sekolah ContohAbout the 1:1 Computing in Model Schools Project

Kementerian Pendidikan (MOE), melalui e-Hijrah, sedang giat melaksanakan beberapa projek dalam usaha mengintegrasikan ICT di dalam pendidikan ke arah matlamat pembangunan negara. e-Hijrah adalah suatu usaha yang diselaraskan sejajar dengan program e-Kerajaan dan ditadbir oleh Pejabat Pengurusan Program e-Hijrah (OPM) dibawah Kementerian Pendidikan (MOE).

The Ministry of Education is implementing a series of projects as part of its e-Hijrah initiative for ICT in education for national development. e-Hijrah is a coordinated effort aligned closely to the national E-Government programme and is administered by the e-Hijrah Office of Programme Management (OPM) at MOE.

About 1:1 CiMS

Projek 1:1 Computing in Model Schools bersesuaian dengan Strategi Inovasi dan Rangka Tindakan e-Hijrah dan ianya mempunyai fokus masa hadapan untuk memastikan sekolah-sekolah di negara ini disokong oleh penggunaan teknologi yang terkini dan boleh dipercayai. Integrasi peralatan teknologi bagi setiap pelajar akan mempermudahkan dan memerlukan pembangunan kaedah profesional yang berinovatif berdasarkan pedagogi abad ke-21.

Projek 1:1 Computing in Model Schools menggalakkan pembelajaran dan penyelidikan secara kolaboratif antara badan-badan profesional di peringkat pendidikan dan seterusnya menjana dan memperkasa budaya yang berdedikasi dan berinovasi. Inisiatif yang dipandu berdasarkan pengguna akan mempunyai fokus masa depan yang lebih kuat, sesuai dengan pedagogi SPN21 dan cara bekerja yang terbaharu berdasarkan pemahaman yang praktikal. Ia akan menyokong perubahan secara radikal berbanding dengan perubahan secara berperingkat terhadap kaedah, pedagogi dan persekitaran yang sedia ada yang mencabar. Pendekatan sistem ini tertumpu kepada proses penambahbaikkan dan memperkasa pengguna-pengguna dan komuniti disekeliling.

Matlamat utama Projek 1:1 Computing in Model Schools Contoh e-Hijrah adalah pembentukan lima sekolah contoh sebagai model sekolah bagi projek 1:1. Ini merangkumi penyelidikan, rekabentuk, pembangunan dan pengesahan strategi dan rangka kerja bagi skala 1:1 di seluruh sekolah-sekolah Brunei di bawah Kementerian Pendidikan. Projek ini akan menjadi titik permulaan dan akan dibina dengan asas yang kukuh untuk menaikkan dan menyebarkan skala penggunaan alat-alat digital di seluruh sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan (MoE).

The 1:1 Computing in Model Schools Project fits within the Foresight and Innovation Pathway of the e-Hijrah Strategy and Blueprint and as such has a future focus to ensure the nation’s schools are supported by the application of the latest and most reliable technologies. The integration of 1:1 devices will both facilitate and necessitate the development of innovative professional practice based on 21st Century Pedagogies.

The 1:1 Computing in Model Schools Project supports collaborative ways of learning and inquiry between education professionals, generating an empowering self-sustaining innovative culture. The user driven initiative will have a strong future focus, appropriate to SPN21 pedagogies and with genuinely new ways of working based on practical understanding. It will support radical rather than incremental change, through challenging existing practice, pedagogies and learning environments. The systems approach has a strong focus on process improvement with empowerment of users and their communities.

The overarching goal of the initial e-Hijrah 1:1 Computing in Model Schools Project is the creation of five exemplar 1:1 model schools in conjunction with the research, design, development and validation of a strategy and framework for scaling 1:1 across Brunei MOE schools. This project will be the starting point that will establish a strong foundation for scaling and spreading new teacher pedagogies; flexible creative learning spaces; and fit for purpose IT infrastructure and digital technologies across MOE schools.